مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست‌پزشکی (IJBMLE) - فرایند پذیرش مقالات